CGV

Artikel 1 – Aanbod – Bestelling

De informatie in onze aanbiedingen, catalogi, brochures of prijslijsten van welke aard dan ook zijn niet bindend en de bestelling is pas bindend na onze uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 2 – Levering – Voorwaarden

De goederen reizen op risico en gevaar van de ontvanger; het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om alle reserveringen bij de vervoerders te maken. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor schade veroorzaakt door transportbedrijven en hun personeel aan de eigendommen van de koper of aan de koper zelf en zijn personeel. Geen enkele vertraging tijdens deze operaties geeft de koper het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen uit te stellen. In ieder geval behouden wij ons het recht voor om kleine bestellingen via onze distributeurs te leveren.

Artikel 3 – Levering – Termijn

Behalve in geval van overmacht begint de leveringstermijn te lopen op de dag van aanvaarding van de bestelling door ons bedrijf of op elk ander tijdstip dat tussen de partijen wordt overeengekomen. Het wordt als indicatie gegeven en de overschrijding ervan valt niet onder de verantwoordelijkheid van ons bedrijf: de koper doet om deze reden afstand van het recht om annulering of schadevergoeding te vragen. De overschrijding van de aangegeven termijn met meer dan 2 maanden geeft de koper echter het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder recht op schadevergoeding gebruik te maken van de ontbinding van het contract.

Artikel 4 – Aggregatie

Aggregatie van de goederen vindt plaats op het moment van levering bij de koper thuis of binnen acht dagen daarna. Indien de levering door toedoen van de koper niet kan plaatsvinden, of wanneer de levering niet franco huis is, moeten de goederen in onze lokalen ter beschikking van de koper worden gesteld voor samenvoeging binnen acht dagen na de datum van verzending of levering van de factuur of de verzendingsnota, waarbij deze laatste documenten het bewijs van beschikbaarheid vormen. De klachten moeten binnen acht dagen per aangetekende brief worden ingediend; het stilzwijgen van de koper tijdens deze periode wordt beschouwd als een samenvoeging zonder voorbehoud en maakt elke klacht wegens zichtbare gebreken, gebrek aan conformiteit van de goederen of ontbrekende zaken onontvankelijk. Geen enkele klacht zal worden aanvaard, met betrekking tot eventuele opmerkingen van de klant, op basis van een fout die na het drukken wordt ontdekt wanneer de proefdrukken en/of tekeningen zijn goedgekeurd en de goederen voldoen aan de eisen. In geval van een gerechtvaardigde klacht zijn wij slechts verplicht de ondeugdelijke zaken binnen de gestelde termijn te vervangen, met uitsluiting van enige schadevergoeding. Omgekeerd geldt voor goederen die niet in onze catalogi of brochures zijn vermeld en die uitdrukkelijk ten gunste van de koper zijn besteld, de levering aan de koper als goedkeuring, zonder dat de kwaliteit of het nut van de goederen in twijfel wordt getrokken.

Artikel 5 – Retourzendingen van goederen.

De goederen die conform de bestelling worden verzonden, worden niet teruggenomen of geruild.

Artikel 6 – Garantie.

De verleende garantie is de garantie op verborgen gebreken. De koper kan er slechts gedurende drie maanden vanaf de levering of de terbeschikkingstelling, zoals gedefinieerd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, op vertrouwen. Hij is verplicht om binnen 15 dagen na de ontdekking van het gebrek per aangetekende brief het bewijs van het verborgen gebrek te leveren en ons bedrijf de mogelijkheid te geven om de realiteit van het gebrek te controleren. In geval van een gerechtvaardigde klacht is onze onderneming slechts verplicht de gebrekkige artikelen binnen de vereiste termijn te vervangen, met uitsluiting van welke vergoeding dan ook.

Artikel 7 – overmacht

Gevallen van overmacht, afhankelijk van het feit of zij een tijdelijke of permanente belemmering vormen voor de uitvoering van de overeenkomst, schorten onze verplichtingen automatisch op of ontbinden deze en ontheffen ons volledig van onze aansprakelijkheid. Indien deze belemmering meer dan een maand duurt, heeft elk van de partijen het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder schadevergoeding te beëindigen. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, gebeurtenissen buiten onze controle die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen en in het bijzonder in geval van oorlog, brand, overstroming, transportmoeilijkheden, vorst en andere ongunstige klimatologische omstandigheden, ziekte en maatregelen van de autoriteiten en in het bijzonder met betrekking tot de import-export, moeilijkheden bij de levering van grondstoffen, energie of bedrijfsmiddelen, met inbegrip van het falen van leveranciers waarvan wij afhankelijk zouden zijn, algemene of niet-algemene staking, lock-out, arbeidsonrust, rellen, defecten of schade aan goederen, alsmede elke andere onderbreking van onze activiteiten, met inbegrip van omstandigheden die aan ons personeel kunnen worden toegeschreven.

Artikel 8 – Prijzen

Onze prijzen zijn die van de prijslijst op de dag van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving tot de dag van levering te wijzigen in geval van een wijziging van onze tarieven als gevolg van schommelingen in de salarissen, sociale lasten of enige andere oorzaak die buiten onze macht ligt. Daarnaast is de koper verantwoordelijk voor BTW, transportkosten, transportverzekering, incassokosten en eventuele premies, Postplus en eventuele milieubijdrage.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de koper de koopprijs en de kosten van de verkoop volledig heeft betaald.

Artikel 10 – Voorwaarden voor wederverkoop

De koper mag, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons geautoriseerd, onze artikelen niet te koop aanbieden of verkopen, alleen in onze eigen verpakking, noch onze artikelen, al dan niet gratis, aanbieden in combinatie met andere gespecificeerde producten of diensten, behalve in het door de wet geautoriseerde geval.

Artikel 11 – Vrijstellingen van aansprakelijkheid

De in deze algemene verkoopsvoorwaarden opgenomen vrijstellingen van aansprakelijkheid dekken elke fout, met inbegrip van grove nalatigheid, maar niet diefstal.

Artikel 12 – Toepassing van de algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden al onze aanbiedingen en leveringen gedaan overeenkomstig deze algemene voorwaarden die voorrang hebben op de al dan niet gedrukte algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. De koper wordt verondersteld afstand te hebben gedaan van zijn recht om zich te beroepen op zijn eigen voorwaarden door het ondertekenen van de bestelbon.

Artikel 13 Toepasselijk recht

De betrekkingen tussen de koper en de verkoper worden beheerst door het Belgische recht.

Artikel 14 Bevoegdheid

Voor elk geschil komen de partijen overeen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen bevoegd te verklaren. Onze onderneming behoudt zich echter het recht voor om alleen de woonplaats en/of de werkelijke vestigingsplaats van de koper in aanmerking te nemen.